055 49 99 95
info@basisschool-zwalm.be

waarom we de dingen doen zoals we ze doen.

Basisschool De Zonnewijzer, school van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap die streeft naar het bereiken van maximale leerwinst, een totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden. Onze school van de toekomst biedt kwaliteitsvol onderwijs aan, is een prettige leef- en leeromgeving waar kinderen samen leren samenleven op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Onze leerkrachten werken inspirerend, ze maken de kinderen wegwijs in hun leerproces met als doel maximale leerwinst te realiseren, rekening houdend met de talenten, interesses en individuele leermogelijkheden van iedereen.
We maken deel uit van Scholengroep 20 Zuid-Oost-Vlaanderen, een scholengroep die gekend staat voor zijn innoverend onderwijs. Ze zetten actief in op vernieuwende klas- en schoolorganisaties, ze stimuleren het out-of-the-box denken en zetten leerlingen en medewerkers aan om open en onderzoekend in het leven te staan.

Ondanks de verschillende opvattingen en de diversiteit in onze huidige maatschappij moet er vooral geleerd worden om met elkaar samen te leven. We willen mensen vormen tot weerbare, gelukkige en actieve wereldburgers in een samenleving die voortdurend verandert zodat ze de wereld van morgen mee mogen vormen.

onze missie.

We willen een school zijn waar leerlingen graag en goed leren en leven. De ambitie is om elke leerling een gepersonaliseerd traject te bieden op maat van zijn talenten en uitdagingen. De school, zoals we ze tot op heden kennen, zal wijzigen in betekenis. Het zal niet meer de plaats zijn waar enkel kennis en vaardigheden worden opgedaan, het moet een uitnodigende leer- en leefomgeving worden waar er op verschillende manieren zal kunnen geleerd worden. Een plaats waar elk individu de kans zal krijgen om zich maximaal te ontplooien via gepersonaliseerde leertrajecten. Enkel op deze manier kunnen we zorgen voor maximale motivatie, verhogen we het welbevinden én de leerwinst. Elk talent telt en kan excelleren.

leerplezier.

Onze school vindt het belangrijk dat ieder kind graag naar school komt en dat wij hen via afwisselende uitdagingen, leerinhouden en werkvormen kunnen motiveren. Elk kind is uniek! Wij richten onze aandacht op het welbevinden van het kind zodat ze zich zowel op school als thuis optimaal kunnen ontplooien tot actieve wereldburgers. We verwachten dat onze leerlingen open staan voor nieuwe dingen en dat ze zich betrokken voelen bij de zaken die op school gebeuren. Het moet voldoening geven om iets nieuws te leren, de persoonlijkheid van iedereen kan ontplooid worden door interesses verder uit te diepen.

Met ons project ‘Groene Speelplaats’ willen we op een innovatieve manier de buitenwereld naar binnen brengen en omgekeerd. We willen een open, groene leeromgeving creëren waarin de kinderen op ontdekkingstocht kunnen gaan, al spelend en onderzoekend nieuwe leerstof verwerken of geziene leerstof toepassen in een andere, groene omgeving.

respect.

Zowel voor de leerlingen, de ouders als het voltallige schoolteam is de regel dat we respectvol omgaan met de ander door eerlijk en oprecht te zijn, daarbij staan we open voor de mening van iemand anders en zijn we bereid om echt te luisteren naar wat iemand vertelt. De school zal helpen bij het verwoorden van een eigen mening op een respectvolle manier. We dragen zorg van het materiaal op school en houden ons aan gemaakte afspraken en regels. Wij willen een omgeving zijn zonder vooroordelen waar iedereen leert omgaan met de verschillen die er zijn. We zijn gemotiveerd om ons in te leven in de leefwereld en gevoelens van onze medemens. We ondersteunen om onze kinderen op te voeden tot verdraagzame wereldburgers. Pesten wordt niet getolereerd, we verwachten dan ook dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt op dit vlak en op de hoogte is van ons pestbeleid en de werking ervan.

samenwerken.

Samenwerken biedt het voordeel dat iedereen er sterker door wordt waardoor we meer dingen kunnen. Op deze manier helpen we om grenzen te verleggen, compromissen leren sluiten, aan afspraken leren houden, hulp en ondersteuning bieden aan iemand die het moeilijker heeft en worden de sociale vaardigheden bevorderd.

Bij coöperatieve werkvormen kunnen kinderen samen discussiëren over de leerstof, elkaar uitleg en informatie geven en elkaar helpen. Er zal dus niet alleen meer geleerd worden door interactie met de leerkracht maar ook door interactie met elkaar. Door de directe interactie wisselen kinderen snel meningen, ideeën en kennis wat een positieve invloed heeft op het leerproces.

engagement.

Het is de verantwoordelijkheid van de school erover te waken dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen en dat zij op een gelijke manier behandeld worden. De leraar neemt voldoende initiatief in het ganse schoolgebeuren om dit tot een goed einde te brengen en bij iedereen te streven naar een maximale groei. Fouten maken mag, lastige dingen zullen niet ontweken worden, er zal doorgezet worden om de dingen die gestart zijn tot een goed einde te brengen.

Aan de kinderen zal onderwijs op maat worden aangeboden, er zal worden ingezet op ieders talenten en interesses. Het geven van verantwoordelijkheid bij dit leerproces zorgt voor motivatie en betrokkenheid. Het is de bedoeling dat de leerlingen het gevoel ontwikkelen dat ze hun taken plichtsbewust uitvoeren en dat ze meebouwen aan dingen die belangrijk zijn. Wij verwachten van de ouders ondersteuning en begeleiding (opvoeding, verzorging en huiswerk) en om regelmatig naar school te komen voor overleg en informatie over de vorderingen op school.
translate